Vandring Järavallen den 29 mars

Denna gång drar vi västerut.

Järavallen är en tusenårig strandvall där du möter en mångskiftande natur. De centrala delarna domineras av tallskog med inslag av ek och björk, i norr breder torra ängar och gräshed ut sig, och vid kustlinjen tar strandängarna över. Inåt land finns en mosse och två anlagda sjöar. I det långgrunda strandområdet och på de torra strandängarna trivs många fågelarter. Järavallen har fått sitt namn efter den strandvall, Järavallen eller Litorinavallen, som löper längs Öresundskusten ett par hundra meter innanför nuvarande strandlinje. Vallen började bildas för 7000 år sedan vid stranden av Litorinahavet. Namnet kommer från den vanliga strandsnäckan, Litorina litorea, som fortfarande är vanlig i Öresund. Själva strandvallen består av sand och sten som vågorna kastat upp från havsbotten. I de övre lagren finner man också mycket strandflinta. Tallskogen på och innanför Litorinavallen planterades i slutet av 1800- talet med svarttall för att förhindra sandflykt. Vi tänkte vandra slingan på 8km ( den blå slingan)  Skogsstig genom stor del av området, i varierad natur. I väster går stigen genom tallskog, i öster förbi Fågelsjön och genom betesmarker, vidare in i Hofterups mosse med ohävdad björkskog.

Anmälan till Inger senast 22 mars via inger_n_h@live.com eller 0709-389872

Medtag fika