FK TORs Stadgar antagna den 2015-08-11

STADGAR
Antagna vid styrelsemöte den 2015-08-11
§ 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL
Frisksportklubben Tor inom Frisksportens Ungdomsförbund vill samla människor att verka för den helhetssyn som frisksportens idéer omfattar, nämligen:
• att verka för bättre folkhälsa genom att arbeta för fysisk träning och motion och för fullvärdig kost samt att aktivt motarbeta bruket av alkohol, narkotika, tobak och andra för människan skadliga ämnen.
• att verka för ett personligt ställningstagande mot allt bruk av alkohol, tobak och narkotika.
• att verka för en allsidig personlighetsutveckling.
• att verka för ett ekologiskt synsätt.
• att verka för kultur- och bildningsarbete.
• att verka för fred, enighet och ömsesidigt samförstånd mellan olika individer, grupper och folk.

§ 2 GRUNDPRINCIPER
All verksamhet inom klubben ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika. Klubben har en demokratisk grundsyn, är partipolitiskt och religiöst obunden samt hävdar FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

§ 3 MEDLEMMAR OCH AVGIFTER
Mom 1 Varje medlem i klubben måste uppfylla kraven i förbundsstadgarnas § 3, mom 1 och 2.
Mom 2 Klubben ska bestå av minst fem medlemmar.
Mom 3 Medlemsavgiftens storlek och senaste tidpunkt för dess erläggande fastställs av årsmötet.
Mom 4 Medlem som inte erlagt stadgeenlig avgift, anses ha utträtt ur klubben.
Mom 5 Medlem kan av klubbstyrelsen delvis befrias från betalning av medlemsavgift.
Mom 6 Klubben kan genom anmälan till förbundskansliet associera sig med en klubb i Svenska Frisksportförbundet. Alla medlemmar i klubben ansluts då även till klubben i Svenska Frisksportförbundet.

§ 4 MÖTEN
A) MÖTESRÄTTIGHETER
Mom 1 Närvaro- och yttranderätt vid klubbens möten har varje medlem i Frisksportklubben Tor (gäller inte styrelsemöten). Förslags- och rösträtt vid klubbens möten har envar som är ansluten till klubben och medlem enligt § 3 mom 1. Ingen har dock rösträtt vid fråga om egen förvaltning. Röstning får ej ske genom fullmakt.
Mom 2 Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för vad som sägs om upplösning i § 12. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

B) KLUBBMÖTEN
Styrelsen måste kalla till klubbmöte då minst 1/3 av klubbens medlemmar skriftligt begärt detta eller då förbunds- eller distriktsstyrelsen så påfordrar. Kallelse för klubbmöte ska utfärdas minst sju dagar i förväg. Då initiativ till klubbmöte tagits av förbunds- eller distriktsstyrelsen, eller 1/3 av klubbens medlemmar, får på mötet endast behandlas den eller de frågor som föranlett klubbmötet. Den eller de frågor som ska behandlas på klubbmötet ska då anges i kallelsen.

C) KLUBBÅRSMÖTET
Mom 1 Klubbens högsta beslutande instans är klubbårsmötet, som sammanträder senast den 1 mars varje år (dock senast 3 månader efter avslutat räkenskapsår om klubben har brutet räkenskapsår).
Mom 2 Tid och plats för klubbårsmötet fastställs av klubbstyrelsen. Kallelse till klubbårsmötet ska göras minst 14 dagar före mötet genom skriftlig kallelse till alla klubbens medlemmar och i övrigt på det sätt klubbstyrelsen fastställer.
Mom 3 På klubbårsmötet ska följande ärenden behandlas:
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av föredragningslista
• Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
• Föredragning av klubbstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
• Föredragning av revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
• Motioner
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av antal ledamöter i klubbstyrelsen
• Val av:
a) ordförande
b) kassör
c) sekreterare
d) övriga ledamöter
• Val av suppleanter
• Val av 2 revisorer
• Val av 2 revisorssuppleanter
• Val av valberedning

§ 5 KLUBBSTYRELSEN
Mom 1 Klubbs verksamhet leds av en styrelse, vilken utses av årsmötet. Den består av ordförande, sekreterare och kassör samt det ytterligare antal ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar.
Mom 2 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska kallas senast sju dagar före sammanträdet.

§ 6 KLUBBKOMMITTÉER
Klubbårsmötet kan vid behov tillsätta klubbkommittéer och klubbstyrelsen kan tillsätta arbets- och projektgrupper för särskilda berednings- och verkställighetsuppgifter under verksamhetsperioden.

§ 7 VALBARHET TILL FÖRTROENDEUPPDRAG
Varje medlem i klubben kan väljas till förtroendeuppdrag i klubben.

§ 8 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
Styrelse och revisorer ska till årsmötet avlämna en skriftlig berättelse, inklusive resultat- och balansräkning, över det gångna verksamhetsåret.

§ 9 REVISORER
Årsmötet väljer två revisorer med två suppleanter, varav en revisor och en suppleant kan väljas på två år.

§ 10 STADGAR
Ändring av klubbens stadgar kan endast ske på klubbårsmöte eller annat klubbmöte. För stadgeändring krävs beslut med 2/3 majoritet eller enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav ett ska vara ordinarie klubbårsmöte.
§ 11 UPPLÖSNING
Mom 1 Klubb kan upplösas efter beslut på klubbmöte. Klubbmöte kan ej upplösa klubb så länge det finns fem medlemmar som motsätter sig detta och det finns medlemmar som åtar sig de förtroendeuppdrag som stadgarna föreskriver.
Mom 2 Till klubbmöte för upplösning av klubb ska varje klubbmedlem få en skriftlig kallelse senast tre veckor före mötet. I kallelsen ska framgå att mötet gäller upplösning av klubben. Kallelsen ska även skickas till förbundsstyrelsen och det distrikt som klubben tillhör.
Mom 3 Lägger klubben ner sin verksamhet ska klubbens samtliga tillgångar i fast och lös egendom överföras till förening inom kommunen som driver ungdomsverksamhet under samma målsättning som Frisksportklubben Tor.